سئل الـرضـا (ع) عن السفله فقـال (ع):من کان له شىء یلهیه عن الله.

از امام رضا(ع) سوال شد: سفله کیست؟ فـرمـود: آن که چیزى دارد که از (یـاد) خـدا بـازش دارد.

تحف العقول, ص 442.